Dla rodziców

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

Lp.

Uczeń:

Dostosowanie

Podstawa (dokument)

formy

warunków

1.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność

tak

tak

orzeczenie3

2.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem

społecznym

nie

tak

orzeczenie

3.

posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego

nauczania

nie

tak

orzeczenie

4.

chory lub niesprawny czasowo

nie

tak

zaświadczenie o stanie

zdrowia wydane przez lekarza

Lp.

Uczeń:

Dostosowanie

Podstawa (dokument)

formy

warunków

5.

posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

nie

tak

opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej4

 

 

6.

który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

<![if !supportLists]>a.        <![endif]>trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

<![if !supportLists]>b.       <![endif]>zaburzenia komunikacji językowej

<![if !supportLists]>c.        <![endif]>sytuację kryzysową lub traumatyczną

 

 

nie

 

 

tak

 

pozytywna opinia rady pedagogicznej

7.

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec)1, któremu ograniczona znajomość języka polskiego

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

tak

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

 

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie

zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie w czasie egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego

sprzętu i środków dydaktycznych.

II. Uczniowie niewidomi

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>w piśmie Braille’a wraz z czarnodrukiem ALBO

<![if !supportLists]>b)  <![endif]>w czarnodruku

dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD

z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Arkusze w czarnodruku w formie plików .pdf lub MS Word, nagrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta

z komputera) zamówionej w porozumieniu z dyrektorem

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD

z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

3. Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, których zdający używa w procesie dydaktycznym.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który

odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do czarnodruku.

5. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze

specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

 

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

III. Uczniowie słabowidzący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji (zapisany czcionką Arial 16 pkt lub Arial 24 pkt), który uwzględnia przedłużenie czasu.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD

z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę

odpowiedzi.

3. Arkusze w formie plików .pdf lub MS Word, nagrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera) zamówionej w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD

z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

4. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje

się na co dzień.

5. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

6. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczniowi/słuchaczowi czytanie lub pisanie. Arkusze dla nauczyciela wspomagającego muszą być zamówione w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

7. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze

specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

IV. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

Uczniowie z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. W przypadku uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym arkusz dostosowany do dysfunkcji; arkusz zamówiony

w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na

zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze.

5. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu.

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu

z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. lub – jeżeli niesprawność wystąpi po tym terminie – niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o stanie zdrowia.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym

nagraniem.

6. Płyta CD do arkuszy standardowych z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich

wykonanie, zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 30 listopada 2018 r.

Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt IV.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom

rozszerzony).

7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

V. Uczniowie z afazją

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie

zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. W przypadku zdających z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień

dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego (nie samych zadań, w tym tekstów).

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym

nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu (patrz pkt V.5.).

4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się.

5. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego

z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 30 listopada 2018 r.

Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt V.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom

rozszerzony).

6. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu

niepełnosprawności, np. logopedy (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego

sprzętu i środków dydaktycznych.

VI. Uczniowie

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich

wykonanie).

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie

zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu

niepełnosprawności (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu

z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

VII. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD

z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie

zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu

odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się

alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).

5. Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze

specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).

6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

VIII. Uczniowie z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do

specyfiki choroby.

3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie.

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu

z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt VIII.3.

w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

IX. Uczniowie chorzy lub

niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do

specyfiki choroby.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który

zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń lub słuchacz nie może pisać sam i przystępuje

do egzaminu w oddzielnej sali). Przyznanie tego dostosowania wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt 17. Komunikatu w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut

(poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

X. Uczniowie

ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-

-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie

zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe

tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt X.2.

w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej).

6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu

się.


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

XI. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem

społecznym

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego

kontaktu z uczniem.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu,

w zależności od potrzeb.

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

XII. Uczniowie (słuchacze), którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania

właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu,

w zależności od potrzeb.

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

XIII. Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane

z wcześniejszym

kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej

komisji egzaminacyjnej.

XIV. Uczniowie

z zaburzeniami komunikacji językowej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu,

w zależności od potrzeb.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym

nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu (patrz punkt XIV.4.).

3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego

z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie,

zamówiona w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt XIV.1. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom

rozszerzony).


Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

XV. Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia

zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i/lub matematyki oraz część pierwsza i/lub część druga egzaminu gimnazjalnego.

Arkusze muszą być zamówione w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu,

w zależności od potrzeb (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka

polskiego i matematyki oraz części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego)

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz części 1. i 2.

egzaminu gimnazjalnego).

4. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego (polsko- obcojęzycznego i obcojęzyczno-polskiego) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka

polskiego i matematyki oraz części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego). Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

5. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej

komisji egzaminacyjnej.

Tabela 2. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania (min)

arkusz standar- dowy

przedłużenie czasu, o któ- rym mowa w pkt 17.

Komunikatu

arkusz dla osób z auty- zmem, w tym z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowi- dzących

arkusz dla osób niewido- mych

arkusz dla osób słabosły- szących

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lek- kim

O100

O100

O200*

O400,500*

O600*

O700

O800*

język polski

120

do 180

do 180

do 180

do 180

do 180

do 180

matematyka

100

do 150

do 150

do 150

do 150

do 150

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

* W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych dla tych zdających opracowana jest płyta CD z dostosowanym nagraniem (zgodnie z opisem w Tabeli 1.).


Tabela 3. Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

 

Czas trwania (min)

arkusz standar- dowy

przedłużenie czasu, o któ- rym mowa w pkt 17.

Komunikatu

arkusz dla osób z auty- zmem, w tym z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowi- dzących

arkusz dla osób niewido- mych

arkusz dla osób słabosłyszą- cych

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lek- kim

G1

G1

G2*

G4,5*

G6*

G7

G8*

historia i wiedza

o społeczeństwie

60

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

język polski

90

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

przedmioty

przyrodnicze

60

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

matematyka

90

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

do 135

język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

do 80

język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60

do 90

do 90

do 90

do 90

do 90

do 90

* W przypadku egzaminu gimnazjalnego z języków obcych nowożytnych dla tych zdających opracowana jest płyta CD z dostosowanym nagraniem (zgodnie z opisem w Tabeli 1.).

<![if !vml]>

 
 

<![endif]>

Dni wolne to:

2 listopada 2018

10,11,12 kwietnia (egzamin gimnazjlany)

15, 16, 17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019

Organizacja pracy w tym okresie, wynika z przepisów prawa:

zgodnie z organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19 wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Lekcje nie odbywają się)

Jednakże w tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (świetlica szkolna) dla dzieci, których rodzice pracują i wymagają takiej opieki. Planujemy pracę świetlicy w godzinach 7.00 - 14.30.

Bardzo proszę o deklarację chęci uczestniczenia Państwa dzieci w takich zajęciach (świetlica). Proszę o informację poprzez wychowawcę klasy, nauczyciela świetlicy czy odpowiedź poprzez dziennik elektroniczny

w razie pytań służę pomocą


dyrektor szkoły
Krzysztof Kalinowski

Z przyjemnością informujemy, że od 1 września uruchomiliśmy dziennik elektroniczny. Każdy z rodziców może z niego bezpłatnie korzystać. Jedyny wymóg, to posiadanie adresu poczty elektronicznej (email). Dostęp do dziennika można uzyskać po podaniu adresu poczty elektronicznej wychowawcy klasy. Na stronie szkolnej wybieramy zakładkę "eDziennik" w górnym menu.

 

Poniżej dostępny jest film, przedstawiający jak pierwszy raz dostać się do eDziennika.

Film