rekrutacja do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że zapisy do klasy 1-szej szkoły podstawowej przebiegają wg następujących zasad:

  1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka z obwodu szkoły.

  1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zostać przyjęci do klasy integracyjnej na podstawie wniosku rodzica oraz przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
  2. Uczniowie spoza obowdu szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodzica na wolne miejsca w oddziałach utworzonych w szkole. Uczniowie ci uczestniczą w procesie rekrutacji z terminami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Zarządzenia Burmistrza w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Druk zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Druk wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły (dziecko spoza obwodu szkoły)