RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ks. Pojdy 77c, 44-238 Czewrwionka-Leszczyny, tel. 32 4311 330, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).
W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do szkoły.
Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).
Na terenie szkoły funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, którego administratorem jest Dyrektor szkoły. Celem funkcjonowania systemu monitoringu w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia poprzez rejestrację obrazu. Wykorzystanie systemu monitoringu odbywa się na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe a okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Karol Brudny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.